Menu principal

Semenn pase a nou te fè yon entwodiksyon  sou Kowonaviris la an jeneral . Epi nou te pale tou  sou kisa yon enfeksyon ye ak kòman yon moun kap trape yon enfeksyon. Jodia nou pral pale sou kòmam nou kapap trape mikwòb nouvo Kowonaviris la  ki bay maladi  COVID-19 la.

Gen plizyè fason nou  kapab pran maladi COVID-19 alyas kowonaviris la :

Premyèman ou kap trape kowonaviris la lè ou chita, kanpe oubyen rete pre yon moun ki enfekte : kit li prezante sentom « sa vle di pasyan enfekte  sentomatik », kit li pa prezante okenn sentom  maladi COVID-19 la, «sa vle di  moun enfekte  asentomatik ».  Moun ki enfekte a ka kontaminew lè lap estènen, lè lap touse nan lè a san li pa bare bouch li ak koud bra li, li ka kontaminew tou lè lap pale pandan lap voye tiboulèt krache (sa nou konn rele moun kap  farinen lè lap pale yo).  Nan lè sa a,  moun enfekte a  voye epi lage  plizyè tigout  krache/larim nan lè a  ki gen plizyè jèm mikwòb nouvo Kowonaviris la ladanl. Si nou kanpe, chita oubyen rete prel lè lap estènen,  touse, oubyen pale a , nou kap respire epi  atrape jem mikwòb Kowonaviris la kap pral pase nan nen/bouch/je oubyen gòj nou  pou rantre nan  kò nou anvan li rive nan san ak nan poumon nou  kote li ka fè  gwo dega ,epi menm lanmò w tou, siw pa  jwenn bon jan swen lopital.

Dezyèmman : Yon moun enfekte ka  kontamine ou  tou lè lap mouche nenl sil pa mouche nenl ak yon mouchwa jetab, sa vle di  yon mounchwa/papye  ke yo pa ka itilize 2 fwa. Sa ta vle di si  moun enfekte a mouche nen la rim li an  nan men li, oubyen nan yon mouchwa twal, si li pa lave menl byen lave tousuit apre sa epi lal ba ou lanmen, lap tou lage plizyè jèm mikwòb kowonaviris la nan menw . E si ou menm tou, ou pa lave menw aprew fin bay moun enfekte a lanmen, epi ou al touche nenw/jew ou byen bouch ou ak menw, wap tou fè mikwob  maladi COVID-19 la rantre nan kòw. Menm jan an tou si wal bay yon lòt moun lanmen sanw potko lave menw, lòt moun sa kapab trape kowonaviris la tou sil pa lave menl aprel fin kontre lanmen ak ou. Nou wè koze bay lanmen ak zafè pa lave men  an se youn nan fason  Kowonaviris la itilize anpil poul rantre lakay nou pou kontamine nou.

Twazyèmman :  Nou  kapap trape mikwob kowonaviris la lè nou manyen bagay/objè/kote ke  yon moun ki enfekte te touche ak menl oubyen  si li te touse/estènen sou yo tankou : kle , baryè, pòt, telefòn, gode, asyèt/kiyè , bouton radyo, pòtmachin, volan machin, volan oubyen gidon moto/bekàn, tout sifas kontak anjeneral. Nou ka trape kowona a nan tout bagay sa yo si yo kontamine epi nou touche yo  san  nou pa lave men nou apre sa. Toujou sonje sa , se  men kontamine san lave kal touche bouch/nen ak je nou ki ka fè  kowonavris la antre nan kò nou. Sa vle di chak fwa nou sot nan lari epi nap rantre lakay nou,   premye bagay nou dwe  fè se lave men nou ak savon ak dlo kap koule. 

Katriyèm fason nou kapab trape kowonaviris la, se lè nou nan espas piblik  ki gen anpil moun tankou :  match foutbol, klèb domino jwèt aza , lamès /sèvis legliz ,  gagè, rara, fèt dans/sevis lwa vodou anba peristil, fèt patwonal, antèman/vèy , disko/bal, mache piblik ak plas  piblik. An rezime nou dwe evite tout kote, tout  reyinyon ki gen plis pase 10  moun. 

Senkyèmman :  Si ou manje nan menm asyèt , gode, kiyè ak yon moun ki enfekte, ou kapab pran maladi COVI-19 la tou. Sonje nou ka pran kowonaviris la tou nan saliv/krache, nan pipi ak nan twalet/watè yon moun ki enfekte.  Se sak fè yo di nou evite anbrase/bo moun pandan moman sa yo epi lave men nou detanzantan.

Finalman, nan peyi La Chine  kote maladi a te parèt pou lapremyèfwa a , gwo syantifik yo panse ke moun ta trape  maladi kowonaviris la nan kontak ak  bèt zannimo enfekte. Men jouk jounen jodia,  yo poko konnnen  egzakteman nan ki bèt /zanimo maladi COVID=19 la soti.