Menu principal

Semèn pase a nou te pale sou siy yak sentom maladi COVID_ 19

Jodia nou pral pale sou kòman pou moun pwotejeyo kont maladi COVID_19 la alyas Kowonaviris. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ki Mezi leta dwe pran pou pwoteje moun?

- Leta dwe entèdi tout rasanbleman kote ki ta gen plis pase 10 moun tankou : fèmen tout lekòl /inivèsite, legliz, bal/disko, gagè. Otorite lokal yo dwe  entèdi moun pa ale nan rara, nan vèy ak  antèman. Ou pap jannm konnen kiyes ki bò kotew la ki ta genyen kowona paske gen anpil moun ki gen jèm kowonaviris la ki pa prezante okenn siy ak sentom maladi.

- Leta dwe kanpe tout vòl avyon epi fèmen aewopò, fwontyè ak tout peyi kote Kowonaviris la ap fè ravaj. Epi tou yo dwe teste tout moun kap rantre nan aewopò yo ak fwontyè yo. 

- Leta dwe mete yon bonjan sistèm siveyans ki fyab pou idantifye tout ka sispèk Kowonaviris la, epitou  fè tès pou depiste/dekouvri jèm mikwob viris la nan nen/gòj tout  moun yo sispèk. Lè yo dekouvri yon moun sispèk ki pozitif pou COVID19 la, leta dwe mete moun sa nan izolaman, nan karantèn/kanpe lwen moun  pou evite li kontamine lòt moun. Epitou achakfwa yon moun pozitif,  leta dwe al chèche tout lòt moun  ki te ankontak ak moun pozitif  la pou mete yo ankaranten epi fè tès pou yo tou. 

- Otorite Leta yo dwe enfòme popilasyon an tout tan sou kòman pou yo pwoteje tèt yo kont maladi Kowonaviris la.

- Leta ka limite tout deplasman moun, pou mande moun rete lakay yo .

- Lè yon moun teste pozif pou KOWONAVIRIS la, li dwe toujou pote mas/kachnen, epi li dwe rete nan izolman/lwen moun nan chanm li oubyen nan espas espesyal ki fèt pou sa pandan plis pase 14 a 20jou.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ki mezi prekosyon  chak moun dwe pran pou pwoteje tèt li?

Lave menw tanzantan ak savon ak dlo pwòp  kap koule. Nou ka lave men nou tou ak dlo ki gen klowòks ladanl san nou pa bezwen itilize savon ankor. Gen moun  ki ka itilize likid jèl alkowolik «  Handsanitayzè »  tou.

- Toujou kanpe lwen moun epi bay chak moun wap pale ak li  2 pa oubyen 2 mèt distans.

- Toujpu touse epi estènen nan koud bra ou.

- Lè wap siye nenw , itilize yon mouchwa/papye  kew ka jete apre sa.

Evite ale oubyen kanpe nan foul kote ki genyen plis pase 10  moun tankou: gagè, legliz, jwèt domino/aza, match foutbòl/basketbòl, dans/sèvis  lwa nan peristil, bal/disko/tisourit, fèt kiltirèl/fèt patwonal, mache ak plas piblik.

- Toujou evite mete menw nan jew, nan bouch ou ak nan nenw paske se 4 bagay sa yo Kowonaviris la itlize pou antre anndanw  pouw fèw malad : men san lave ki rantre ankontak  ak je, nen, bouch ou.

- Evite tout kontak ak moun ki enfekte oubyen ki sispèk pou COVID-19 la san nou pa bezwen imilyel ni stigmatizel.

- Epi sonje byen kwit tout sa nap manje sitou : vyann, pwason, ze,  zwazo/bèt volay.

Evite bay moun lanmen, evite bo/anbrase moun.

- Toujou sonje pote mas/kachnen lè nap sòti. Nou ka pote linèt tou.

- Evite tout kontak ak bèt zannimo tankou chat, chyen  chòvsouri.

- Anile/diminye alkòl ak tabak nou konn pran yo.

- Siw pa genyen yon bagay serye enpòtan pou wal regle, rete lakay ou paske se mèt kò ki veye kò.

- Sonje pou nou pwoteje granmoun aje yo ak moun andikape yo ki pifrajil/ vilnerab pou fòm grav COVID-19 la. Pa al chèche maladi a deyò pou pote ba yo. Toujou lave men nou anvan nou rantre nan kay la.