Menu principal

Jodi a nou pral pale andetay sou ki gwoup moun ki plis vilnerab pou devlope fòm grav, sevè kowonaviris la.

Nou sonje ke kowonaviris la ka manifeste sou 3 fòm : yon fòm asentomatik (san siy ak sentom maladi a), yon fòm lejè ou modere, epi yon twazyèm fòm sevè grav. Nap raple nou ke se sèlman 20 % nan moun ki enfekte yo ki ka devlope fòm sevè COVID-19 la, se nan gwoup sa nou ka gen ka lanmò .

.……………………………………………………………………………………………………………………….

Ki gwoup moun ki ka plis devlope fòm grav maladi COVID-19 la ?

Premyèman, moun ki gen maladi dyabèt ki pa byen kontwole/regle sik yo ak medikaman oubyen ak bon rejim alimantè epi kip a fè ti espò/egzèsis fizik , yo trè vilnerab pou devlope fòm sevè kowonaviris la. Se sak fè nap ankouraje pasyan dyabetik yo pou yo toujou pran medikaman yo, fè ti spò/timache detanzantan, epi kontwole byen sa nap manje.

Dezyèmman, moun ki te déjà soufri pwoblèm maladi tansyon ki pat sou bon kontwol anba medikaman. Menm jan an tou, yon moun ki te fè kriz tansyon kote tansyon an te jetel atè yon fwa ( fèl paralize, pa pale byen, oubyen pa wè byen, ) ka devolpe fòm sevè COVID-19 la.

Twazyèman, moun ki te déjà soufri maladi kè tankou : pwoblèm nan venn ak veso kè , yon kè ki te deja defayan ou febli akoz anemi ak maladi tansyon ki pa tap ponpe san an byen nan kò a. Tout pwoblèm maladi kè sa yo ka fè li pi fasil pou w develop fòm grav COVID-19 la.

Katriyèman, yon moun ki te déjà genyen maladi nan poumon ak nan aparèy respiratwa li tankou : maladi asmatik, bwonchit kwonik ouyen bwonch fèb, tibèkiloz. Yo ka gen plis difikilte pou respire, sa ki ka agrave pwoblèm respiratwa ke kowonaviris la ka bay la.

Senkyèmman, si yon moun te déjà gen maladi ak pwoblèm nan fwa li (tankou : epatit, siwoz/vant anfle/dlo nan vant..) li pi vilnerab pou fè fòm sevè/grav COVId-19 la tou. Se sak fè yo mande pou mou kanpe epi sipann bwè alkòl paske li ka baw gwo pwoblèm nan fwa ou, sa ki ka mete w nan gwo difikilte siw ta trape kowwonaviris la.

Sizyèmman, moun ki twò gwo yo pi vilnerab tou pou devlope fòm grav sevè Kowonaviris la . Se sak fè nap toujou ankouraje tout moun pou suiv yon bon rejim alimantè, pou fè espò ak egzèsis fizik regilyèman pou ede ou brile grès nan kò yo pou ou pa vin twò gwo.

Finalman men kèk lòt kategori moun ki pi vilnerab pou delope fòm sevè grav Kowonaviris la:

- Moun ki te gen pwoblèm nan ogàn ren yo tankou ensifisans renal, tankou moun ki sou aparèy dyaliz.

-Moun ki gen sistèm defans kò yo fèb tankou moun ki gen VIH_SIDA ki pa pran medikaman yo byen, moun ki gen kansè.

-Moun ki fimen tabak anpil. Kidonk sispan fimen mesyedam.

-Moun andikape yo

-Moun pèsonaj aje yo ki gen plis pase 60 an.

-Yo remake tou gen plis gason pase fanm ki devlope fòm grav, mòtèl COVID-19 la.

……………………………………………………………………………………………………………………

Nap ankouraje tout moun ki te gen maladi kwonik oubyen yon lòt pwoblèm sante déjà pou toujou kontinye pran medikaman yo, fè ti egzèsis fizik souvan, byen kontwole sa nap manje. Suiv tout konsèy otorite sante piblik yo bay  pou pwoteje tèt nou kont kowona a.

Mezanmi frèm ak sèm yo, pa bliye maladi kowona a pa politik, li reyèl , li ka fè gwo dega si nou pa fè atansyon ak prekosyon. Ann pwoteje sila yo ki pi fèb, ki pi vilnerab yo.

Lave men nou detanzantan, pa manyen je/nen /bouch nou, pa rete ni kanpe pre-moun, toujou pote kachnen nou si nou oblije soti deyò.

Epi nenpòt moun ki ta va gen yon tifyèv, gòj fè mal, tèt fè mal, oubyen ki santil pa ka respire byen : kouri al nan sant sante byen rapid pou fè tès , pou resevwa bon jan swen paske : pi bonè se granm maten, se mèt kò ki veye kò.

Nou pap pran kowona, nou pap bay Kowona, nap pwoteje gwoup vilnerab yo epi nou pap stigmatiz ni meprize moun ki ta gen kowona a.