Menu principal

 

Bonjou/bonswa tout zanmi oditè, oditris,entènot, nou kontan avew pou nou prezante w ribrik "Tout sa w dwe konnen sou Covid19 la alyas Kowonaviris".

Jodi a nou pral fè yon ti chita pale sou dosye jesyon kadav ak antèman moun ki mouri ak Kowonaviris la.

Eske kò yon kadav Kowona ka bay lòt moun vivan nouvo Kowonaviris la?

Yo poko dekouvri ofisyèlam ka kote kadav yon moun ki mouri te bay kowona Viris. Men sa posib pou fèt paske viris la ka rete prezan nan kò yon kadav menm pandan 6 jou eplis. Sa vle di , kò yon kadav ka toujou transmèt viris la bay moun vivan, lè dlo likid ki sòti nan poumon li pase nan nan gòj ak nan bouch li. Lè sa , si sekresyon likid sa rantre an kontak ak menw, jew , nenw oubyen bouch ou, ou ka trape kowonaviris la. Se pou tèt sa nap mande pou yo pran anpil prekosyon ak kadav kò moun ki te mouri ak kowonaviris yo. Sonje Nouvo Kowonaviris la ka prezan nan tout sekresyon likid yon moun mouri tankou nan pipi, nan twalèt moun nan ak nan dlo likid ki pase nan nen/gòj ak nan bouch li.

Eske yo ka òganize fineray antèman pou yon moun ki mouri ak KOWONAVIRIS la?

Wi nou ka fè antèman pou moun ki mouri ak kowonaviris la nan tout diyitel. Men sèlman , gen anpil prekosyon ki pou pran pandan yap repare kò kadav la ak nan moman antèman an pou evite kontamine lòt moun.

Siw pa vle fè antèman moun mouri an menm jou a , fòk yo konsève kadav la nan mòg anba yon tanperati 2 a 4 degre sèlsiyis.

Kòman yo dwe dwe prepare kò yon moun ki mouri ak kowona a?

Moun kap repare kò malad ki te mouri ak Kowonaviris la dwe pran mezi prekosyon sa yo nou pral site la. Premyèman fòk li pote ekipman pwoteksyon endividyèl espesyal, sa vle di mete yon blouz blastik sou li, pote gan anplastik kawoutchou nan menl, pote bòt fèmen espesyal nan pyel , li dwe mete gwo linèt pwoteksyon nan jel. Dezyèmanm, li dwe evite touche bouch li, nen li , jel ‘ ak menl pandan lap prepare kadav la. Twazyèmman, fòk yo bouche tout kote ki gen twou nan kò kadav la tankou : twou zòrèy, twou nen, twou bouda dèyè, ak twou bouch li. Fòk yo bouche tout twou sa yo ak gwo boulèt moso koton oubyen twal ki gen klowòks oubyen alkol ladanl. Paske likid ki nan kò mò a ka pase nan tout twou sa yo epi kontamine moun. Katriyèman, yo dwe netwaye kò mò a ak dlo/likid ki genyen anpil klowòks ladanl. Epi tou fòk kòkmò yo evite peze twòfò lestomak kadav la. Senkyèmman, lè yo fin netwaye kò mò a ak bon dlo klowòks, fòk yo byen vlopel nan yon sak espeyal yo rele “ sak mòtyè”. Epi tou, fòk yo flite/mouye sak mòtyè ki vlope mò a ak dlo kowoks ak alkol. Finalman, moun ki tap prepare kò mò a, dwe byen retetire ekipman pwoteksyon li yo epi jete yo nan poubèl espesyal oubyen brile yo tout paske yo kontamine. Epi apre sa fòk li byen lave men li ak dlo ak savon, oubyen ak alkòl.

Fok yo dekontamine tout kote moun ki mouri a te ye : chanm, pòt, kabann, twalèt, gode, asyèt, sandal, soulye. Fòk nou brile tout rad ak dra sèvyèt moun ki mouri a te konn itilize. Fòk yo byen dekontamine machin ki te pote mò a tou.

Ki atitid moun dwe genyen pandan jou antèman an?

Antèman yon moun ki mouri ak kowonaviris pa dwe gen plis pase 10 moun: manman, papa, madanm/mari ak pitit, paske fòk nou ka respekte 2 pa distans fizik la pou evite pwopagasyon Kowonaviris la. Pandan antèman an, moun pa dwe touche, bo oubyen anbrase makònen kò yo ak kadav la. Moun ki pote mask/kachnen ka kanpe nan yon 2 pa distans konsa poul gade figi mò a sanl pa touchel. Apre nou sòti nan antèman an, fok tout moun lave men yo.

Epi tou nou pa ankouraje pou okenn timoun, granmoun ki gen plis pase 60 lane ak moun frajil (ki gen lòt maladi kwonik, sistèm iminitè ak mwayen defans defayan) patisipe nan preparasyon kò mò a ni ale nan nan okenn antèman.

Nou pa dwe òganize vèy ni okenn vizit pou okenn moun ki mouri pandan period epidemi kowonaviris la.

Fòk otorite leta ( majistra, kazèk, jijdepè, responsab sante) yo okouran sou tout ka lanmò nan peyi a. Nan moman epidemic KOVID-19 sa, Fòk nou respekte tout mezi sa yo pou kèlkeswa kadav moun ki ta mouri kit se akoz Kowona , kit se akoz lòt maladi.

Sonje fòk nou pwoteje tèt nou kont kowona a : Se mèt kò ki veye kò, Lave men nou detanzantan, pa rete ni kanpe pre-moun, toujou pote mask/ kachnen nou si nou oblije soti deyò. Evite touche bouch,/nen/je nou.