Menu principal

Jodi a nou pral pale sou Vaksen pou Kowonaviris la .

Lè ou enfekte ak kowonaviris la, selil ak sistèm mwayen defans kò ou ki la pou pwoteje ou ka devlop kèk zam pou neutralize epi detwi mikwòb nouvo kowonaviris la: Yo rele zam sa yo Antikò. Chak antikò ki fòme, li spefifik pou yon tip mikwòb espesyal. Lè kò ou devolpe anpil kantite antikò, lap detwi tout kantite viris la nan sanw : Se sa yo rele iminite natirèl la.

Menm jan an tou gen pwodui medikal atifisyèl yo ka baw pou fèw pwodui antikò menm siw pot ko janm enfekte ak kowonavirs la. Anjeneral se travay sa vaksen yo fè.

Kisa yon Vaksen ye?

Yon Vaksen se yon pwodui medikal yo enjekte oubyen mete andan kòw pou fèw devlope yon antikò espesifik kont yon mikwob pou anpechew gen yon maladi enfeksyon spesifik . Konsa, nenpòt lè ou ta vin enfekte ak yon mikwòb vaksen an fèt pou li a, antikò spesifik yo ki te deja fòme nan kò ou ap netralize epi detwi mikwòb la byen rapid san li pa gentan fè okenn dega/pwoblèm andanw.

Ak kisa yon vaksen fèt?

Yon vaksen fèt ak jèm yon mikwòb spesifik, yo ka melanje mikwòb la ak kèk lòt pwodui chimik pou ranfòse li pou li ka pwodui plis antikò spesifik pi rapid. Yo ka fè yon vaksen swa ak kò mikwòb vivan, oswa ak mikwòb mouri: yo ka fè l swa ak tout kò mikwòb la swa ak yon tipati nan kò l. Konsa lè yo ba ou yon vaksen, yo stimile kò ou al devlope antikò spesifik pou yon mikwòb. Pa egzanp yo ka fabrike yon vaksen ki fèt ak jèm nouvo kowonaviris la, konsa depi yo pikew pou baw vaksen sa, ou pral devlope antikò spesifik kont kowonaviris la. Antikò sa yo pral neutralize epi detwi nèt Nouvo Kowonaviris la nenpòt lè ou atrapel, kidonk kowona viris la pap ka fèw malad ni touyew si ou ta pran vaksen pou li.

Konbyen tan kò nou ka pran pou devlope yonAntikòapre yon vaksen?

Majorite moun yo bay vaksen yo ap devlope antikò spesifik kont yon mikwòb apre anviwon 10 a 14 jou. Men gen kèk moun ki ka pran plis tan pou devlope antikò aprè yon vaksen, sitou granmoun aje.

Konbyen tan antitkò yo rete vivan byen aktif nan kòw pou konbat kowonaviris la?

Anjeneral, lè kò yon moun develope antikò spesifik pou pwoteje li kont yon maladi oubyen yon mikwòb spesifik, antikò yo konn rete vivan aktif pandan lontan, plizyè mwa/ lane e pafwa menm pou lavi. Jeneralman, wap bezwen lòt dòz rapèl vaksen an aprè kèk mwa oubyen kèk ane.

Eske gen vaksen ki egziste déjà kont Kowonaviris la ?

Malerezman poko janm gen okenn vaksen ofisyèl ki egziste pou kowonaviris la. Anpil gwo syantifik ak laboratwa rechèch ap travay pou fabrike yon vaksen kont kowonaviris . Yo kòmanse eksperimante kèk depi 16 mas 2020 : Gen 10 VAKSEN kandida ki nan yon stad avanse nan rechèch yo.

Konbyen tan yo ka pran konsa pou yo fè oubyen jwenn yon vaksen ?

Anmwayèn pwosesis pou devlope ak otorize yon vaksen sou mache a pran 10 zan . Anvan pou yo mete yon vaksen sou mache a ofisyèlman, gen 3 a 4 etap ki dwe respekte : yo rele sa Esè klinik. Chak etap sa yo ka pran 3 a 12 mwa, pafwa menm plizyè ane. Premye etap la se fè eksperyans ak vaksen an sou bèt zanimo. Dezyèm etap la se fè ekspeyans ak vaksen an sou yon ti gwoup 100 a 500 moun. Twazyèm etap la se eseye vasken an sou yon pi gwo kantite moun (500 a 10 000 moun). Se apre toulètwa etap sa yo fin reyalize kote yo pwouve efikasite vaksen an sou moun pou devlope antikò san li pa bay okenn gwo reyaksyon segondè grav kay moun ki pranl yo, 4èm etap la ap bay lisans ak otorizasyon pou itilize vaksen an sou mache a tout kote. Sonje vaksen pap geri maladi kowona, men lap ka anpeche w gen maladi COVID-19 la.

Kidonk nou wè koze jwenn vaksen kont kowonaviris la ap pran anpil tan anvan pou vaksen sa ta disponib ofisyèlman sou mache a. Epi tou, menm lè vaksen an ta vin disponib, eske se tout moun/tout peyi kap ka jwenn li ?. Kidonk se mezi prekosyon yo pou nou respekte poun pa trape nouvo kowonaviris la.

Mezanmi frèm ak sèm yo, pa bliye maladi kowona a pa politik, li reyèl , li ka fè gwo dega si nou pa fè atansyon ak prekosyon. Poko gen remèd spesifik ak Vaksen pou li.

Lave men nou detanzantan, pa manyen je/nen /bouch nou, pa rete ni kanpe pre-moun, toujou pote kachnen nou si nou oblije soti deyò.

Epi nenpòt moun ki ta va gen yon tifyèv, gòj fè mal, tèt fè mal, oubyen ki santil pa ka respire byen : kouri al nan sant sante byen rapid pou fè tès , pou resevwa bon jan swen paske : pi bonè se granm maten, se mèt kò ki veye kò.