Menu principal

Bonjou/bonswa tout zanmi oditè, oditris,entènot, nou kontan avew pou nou prezante w ribrik ‘’Tout sa w dwe konnen sou Covid19 la alyas Kowona Viris’’.

Nan jou ki sot pase yo nou te pale anpil sou kisa kowonaviris la ye, kijan moun ka trapel, kijan li manifeste kay moun ki enfekte, ak kijan nou ka pwotje tèt nou kont COVID-19 la.

Jodi a nou pral pale sou sijè vyolans sou fanm ak sou timoun pandan peryòd Epidemi kowonaviris la.

Sa fè plis pase 6 mwa depi epidemi kowonaviris la ap ravaje mond la. An Ayiti, Kowona a te rantre depi depi 19 mas 2020. Depi lèsa tou, letat Ayisyen te pran anpil mezi tankou : fèmen fwontyè ak Ayewopò, fèmen lekol ak legliz, mande moun rete lakay, pote mask oswa kachnen, evite ale tout fòm rasanbleman moun.

Lefèt ke prèske pa gen travay pandan peryòd kowonaviris la, akoz mezi konfinman yo pifò moun oblije rete lakay yo, epitou sa ta lakoz gen anpil moun ki strese. Pandan peryòd Kowonaviris sa yo, anpil moun panse ke timoun ki rete nan kay yo ta sibi vyolans ak maltretans nan men kèk paran ak kèk granmoun. Nap denonse sitiyasyon sa epi nap mande tout moun pou pwoteje Timoun yo pandan peryòd COVID-19 la paske memsi yo pa ka jwenn lòt kote pou yal jwe nan lekol ak nan plas piblik, lakay yo se pi bon espas pou yo ka jwenn lwazi , pou yo ka santi yo alèz, pou yo ka jwe epi viv anpè. Mezanmi ann respekte dwa timoun yo pandan yo ret nan kay diran peryod epidemi Kowona a, pa bat timoun yo , pa di yo move pawòl, pa joure yo, pa maltrete ni abize yo. Lè nou santi nou anmède oubyen kontrarye/strese akoz move moman pwoblèm epidemi kowona viris la poze, se pa sou timoun yo pou nou pase raj la paske timoun yo inosan. Okontrè se pwoteje pou nou pwoteje timoun yo : pa fè vyolans sou yo, pa maltrete yo, pa fè kadejak sou tifi yo. Epi tou pa al chèche kowonaviris la deyò pote bay yo nan kay la. Si nou oblije soti deyò , lave men nou anvan nou rantre nan kay la, epi chanje rad sou nou anvan nou al sou timoun yo, avan nal kole oubyen al jwe ak yo.

Pandan peryòd peyi lòk pa gen travay kote pifò moun oblije ret lakay yo a akoz COVID-19 la, gen kèk peyi ak kèk kote yo remake gen plis pwoblèm pale anpil /bouch long nan relasyon koup ak nan fwaye yo, kote gen anpil koup/fwaye ki ta separe/divize. Sa konn kreye gwo tansyon nan fwaye yo , kote gen pwoblèm ant madanm ak mouche nan kay yo ki konn debouche sou vyolans fizik sou medam yo. Nap dekouraje epi denonse tout moun kap fè kelkeswa fòm vyolans sa yo sou fanm yo pandan moman epidemi COVID-19 la, paske menmsi moman yo difisil, se pou nou tout li difisil la, se pa sou medam yo pou nal pase nè ak pwoblèm nou yo. Okontrè, se nan tèt ansanm, nan lanmou , nan respè youn pou lòt nou dwe viv poun rive pase epi reyisi pozitivman etap move moman «  epidemi Kowona  a» . Se pa moman pou nap chèche akize youn lòt, ni pou fè kont, ni pou nap voye toya youn sou lòt. Se pa nan moman COVID-19 la nonplis poun chwazi maltrete ouvben joure/degrade fanmn, ni poun ta fè move zak vyolans fizik oubyen move zak kadejak sou moun.

Pandan nap respekte tout règ lijyèn otorite sante piblik yo ap bay pou nou pwotje tèt nou kont COVID-19 la, nou pa dwe fè diskriminasyon, nou pa dwe fè okenn fòm vyolans sou okenn moun, sitou vyolans sou fanm ak sou timoun yo nan kay la. Nap ankouraje tout fanm ak timoun ki ta viktim kelkeswa fòm vyolans pandan COVID-19 la, al pote plent nan lajistis epi al chèche sipò/èd nan oganizasyon kap defann dwa moun yo an Ayiti.

Sonje lave men nou tanzantan, evite mete men nan jew, nan bouch ou ak nan nenw, pa rete kanpe pre moun , pote mask/ kachnen nou si nou obije sòti deyò. «  Nou pap pran kowona, nou pap bay kowona. Epi nou pap stigmatize ni fè okenn vyolans sou fanm ak sou timoun yo.Nap pwoteje timoun yo, granmoun yo, moun andikape yo ak lòt gwoup moun vilnerab yo kont Kowona viris la » .